Изпрати
 

Новини

Заявление за регистрация на последваща емисия акции

21.04.2007

 „Актив Пропъртис" АДСИЦ е подало заявление за регистрация на последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: „Актив Пропъртис" АДСИЦ-Пловдив /AKTIV/;
- ISIN код на емисията: BG1100003059;
- Размер на емисията преди увеличението: 5 200 000 лева;
- Размер на увеличението: 14 528 099 лева;
- Размер на емисията след увеличението: 19 728 099 броя акции;
- Номинална стойност на една акция: 1 лев;

Заявлението ще бъде разгледано на Съвет на директорите на Българска Фондова Борса.