Изпрати
 

Уведомление за взето решение за свикване на общо събрание на акционерите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ

Уведомление - Лихвено Плащане

Уведомление "Актив Пропъртис" АДСИЦ

Уведомление "Актив Пропъртис" АДСИЦ

Информационен Документ по чл. 100б ал.7 от ЗППЦК

Уведомление "Актив Пропъртис" АДСИЦ

Уведомление - Допускане до Търговия на Облигационна Емисия "АКтив Пропъртис" АДСИЦ

Уведомление "Актив Пропъртис" АДСИЦ

Уведомление за промяна в членовете на Съвета на Директорите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ

Уведомление "Актив Пропъртис" АДСИЦ

Уведомление "Актив Пропъртис" АДСИЦ - Общо събрание на Облигационерите

Уведомление за свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите

Уведомление "Актив Пропъртис" АДСИЦ 08.12.2022

Уведомление за Издаване на Облигационна Емисия

Уведомление за Паричен Дивидент

Вътрешна информация