Изпрати
 

История

„Актив Пропъртис” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Дружеството е с регистриран капитал от 19 728 099 лева, разпределен в 19 728 099 броя акции, с номинална стойност 1 лев. Дружеството е публично и неговите акции се търгуват на „неофициален пазар” на „Българска Фондова Борса” АД.

Дружеството е учредено на 23 декември 2004 г. от „ПТ Холдинг” АД, ИД „Адванс Инвест” АД и Дилян Пейчев Панев. „Актив Пропъртис” АДСИЦ е вписано на 20.01.2005 г. в търговския регистър по фирмено дело 202/2005 г. на Пловдивски Окръжен Съд. Дружеството е учредено за неопределен срок.

С Решение №272-ДСИЦ от 20 април 2005 г. на Комисията за Финансов Надзор „Актив Пропъртис” АДСИЦ получи разрешение за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

На 11 май 2005 г. „Българска Фондова Борса” АД регистрира първата емисия BG1100003059 ценни книжа на „Актив Пропъртис” АДСИЦ и въведе за търговия 500 000 акции, емитирани от Дружеството на „Неофициален пазар”. На Дружеството e присвоен борсов код AKTIV.

В периода 11 май – 1 юни 2005 г. „Актив Пропъртис” АДСИЦ осъществи първоначално увеличаване на капитала от 500 000 лева на 650 000 лева, чрез издаване на нови 150 000 акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев. С Решение №3569 от 01.06.2005 г. на Пловдивски Окръжен Съд е вписано увеличение на капитала на Дружеството от 500 000 лева на 650 000 лева. Последващата емисия BG1100003059 от 150 000 ценни книжа е регистрирана за търговия от „Българска Фондова Борса” АД на „Неофициален пазар” считано от 6 юли 2005 г.

В периода 27 януари 2005 г. – 1 февруари 2006 г. „Актив Пропъртис” АДСИЦ осъществи второ по ред увеличение на капитала от 650 000 лева до 5 200 000 лева, чрез издаване на 4 550 000 броя акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,10 лева. С Решение №954 от 08.02.2006 г. на Пловдивски Окръжен Съд е вписано увеличение на капитала на Дружеството от 650 000 лева на 5 200 000 лева. Последващата емисия BG1100003059 от 4 550 000 ценни книжа е регистрирана за търговия от „Българска Фондова Борса” АД на „Неофициален пазар” считано от 21 март 2006 г.

В периода 2 февруари 2007 г. – 20 март 2007 г. „Актив Пропъртис” АДСИЦ осъществи трето по ред увеличаване на капитала от 5 200 000 лева до 19 728 099 лева, чрез издаване на 14 528 099 броя акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,50 лева. С Решение №2683 от 29.03.2007 г. на Пловдивски Окръжен Съд е вписано увеличение на капитала на Дружеството от 5 200 000 лева на 19 728 099 лева. Последващата емисия BG1100003059 от 14 528 099 ценни книжа е регистрирана за търговия от „Българска Фондова Борса” АД на „Неофициален пазар” считано от 26 април 2007 г.

На 14 август 2007 г. Съветът на Директорите на Българската Фондова Борса – София АД взе решение за създаване на нов борсов индекс – BG REIT, който за обхваща най-големите дружества със специална инвестиционна цел на база на пазарната им капитализация, търгуван обем от акции и фрий-флоут. С въвеждането на индекса BG REIT „Актив Пропъртис” АДСИЦ стана част от него. През септември 2009 г., в следствие на понижената ликвидност при търговията с акции, „Актив Пропъртис” АДСИЦ отпадна от BG REIT.

На 16 юни 2008 г. Българска Фондова Борса – София АД въведе електронната система за търговия на Дойче Бьорсе – XETRA. С нейното въвеждане борсовия код на „Актив Пропъртис” АДСИЦ бе променен на 5AX.

 „Актив Пропъртис” АДСИЦ е основател и член на Управителният съвет на регистрираната на 16.02.2011 г. Асоциация на Дружествата със специална инвестиционна цел – „АДСИЦ”.

Съгласно вписване № 20150617110807 в Търговския регистър от 17.06.2015г., номиналната стойност на акциите беше увеличена от 1 лев на 9 лева, а техният брой беше намален от 19 728 099 на 2 192 011, при запазване на размера на капитала на Дружеството непроменен.