Изпрати
 

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ е приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.08.2013 г., с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал, с кворум от 54,519 % от регистрирания капитал, представляващ 10 755 482 броя акции[1], и е изменена с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 02.06.2017 г. с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал, с кворум от 65,70 % от регистрирания капитал, представляващ 1 440 216 броя акции[2]

 
Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по съответния Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. При отправени препоръки, Дружеството ще посочи в следващия доклад как са взети предвид дадените препоръки.
 
 
 

[1] Преди извършването на „обратен сплит“ с акциите на дружеството през 2015 г. чрез намаляване броя на акциите и увеличаване на тяхната номинална стойност от 1 лв. на 9 лв.
[2] След извършването на „обратен сплит“ с акциите на дружеството през 2015 г. чрез намаляване броя на акциите и увеличаване на тяхната номинална стойност от 1 лв. на 9 лв.