Изпрати
 

Новини

Уведомление за промяна в акционерния състав на Дружеството

31.10.2018

 Във връзка с постъпило до Дружеството уведомление от 31.10.2018 г. за разкриване на дялово участие съгласно чл. 145 от ЗППЦК, бих желал да Ви уведомя за следната промяна в акционерния състав на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ („Дружеството“):

В резултат на разпореждане с акции от капитала на Дружеството, ДФ „Капман Макс, управлявано от УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, притежаващо 6,102 % от гласовете в Общото събрание, в резултат на прехвърляне към настоящия момент притежава 4,106 % от гласовете в Общото събрание и капитала на Дружеството.

УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД притежава непряко чрез своите фондове 5,018% от гласовете в Общото събрание на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.