Изпрати
 

Новини

Уведомление по чл.19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014

24.08.2020

 В съответствие с чл. 19, пар. 3 от Регламент ЕС 596/2014 с настоящото уведомяваме за следното:

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Дилян Пейчев Панев - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, уведомява за сключена от него сделка, а именно: продажба на  45 000 броя акции с право на глас на Българска Фондова Борса АД.

Сделката е извършена на 19.08.2020 г., при следните параметри:

Брой: 45 000 (четиридесет и пет хиляди) акции;

Цена: 11,50 лв. (единадесет лева и петдесет стотинки);

Общо: 517 500 (петстотин и седемнадесет хиляди и петстотин лева).