Изпрати
 

Новини

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент 596/2014

01.06.2017

 В съответствие с чл. 19, пар. 3 от Регламент ЕС 596/2014 с настоящото уведомяваме за следното:

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което ДГР ЕООД, с ЕИК 175088741, в качеството си на лице, свързано с Димитър Георгиев Русев (едноличен собственик на капитала) - председател на Съвета на директорите, уведомява за сключени от него сделки, а именно: продажба на 2 900 броя акции с право на глас на регулиран пазар БФБ СОФИЯ АД.

Сделката е извършена на 31.05.2017 г. със сетълмент на 02.06.2017 г., при следните параметри:

Брой: 2 900 (две хиляди и деветстотин акции);

Цена: 5,20 лв. (пет лева и двадесет стотинки);

Общо: 15 080 (петнадесет хиляди и осемдесет лева).