Изпрати
 

Новини

Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

29.10.2018

 В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което ДГР ЕООД, с ЕИК 175088741, в качеството си на лице, свързано с Димитър Георгиев Русев (едноличен собственик на капитала) - председател на Съвета на директорите, уведомява за сключени от него сделки, а именно: покупка на 20 808 броя акции с право на глас на ОТС – Извънрегулиран пазар.

Сделката е извършена на 26.10.2018 г. 16:15ч., със сетълмент на 26.10.2018 г., при следните параметри:

Брой: 20 808 (четиридесет хиляди акции);

Цена: 4,76 лв. (четири лева и седемдесет и шест стотинки);

          Общо: 99 046,08 (деветдесет и девет хиляди четиридесет и шест лева и осем стотинки).