Изпрати
 

Новини

Уведомление относно публикуване на отчет за първо шестмесечие на 2020 г.

01.07.2020

 Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото Ви уведомявам за следното:

С оглед разпространението на COVID-19 и извънредната обстановка в страната, както и предвид въведените противоепидемични мерки, Ви уведомявам, че „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ няма да успее да публикува шестмесечния си финансов отчет по чл. 100о, ал. 1 от ЗППЦК в първоначалния законов срок.

В тази връзка, емитентът предвижда да публикува отчета си до 30 август 2020 г., но не по-късно от крайния срок по закон (30 септември 2020 г.).