Изпрати
 

Новини

Уведомление на основание чл.27 от Наредба №2

18.03.2013

 На основание чл.27, ал.1, т.2 и чл.28 от Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Ви уведомявам за следното:

 Върховният касационен съд на Република България c Определение № 352 от 13.03.2013г. НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 153 от 03.04.2012г. по гр.дело № 1434/2011г. на Пловдивския апелативен съд. Предвид това, посоченото решение по гр.дело № 1434/2011г. на Пловдивския апелативен съд, влезе в сила. Със същото е потвърдено Решение № 105/12.10.2011г. на Хасковски Окръжен Съд за обявяване за недействителен по отношение на Община Свиленград сключения с НА №184, т. ІV, д. №763/2007г. между „Грийн Холдинг” АД със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. „Асен Илиев” №1 и „Актив Пропъртис” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” №37, ет.2 договор за покупко-продажба на следния недвижим имот: УПИ XXІV – за КОО в квартал 46 по действащия план на Свиленград, утвърден със Заповед №602/22.11.1993 г., изм. Със Заповед №2208/28.11.2006г., целия с площ 2749 кв.м., ведно с построената в него едноетажна сграда – библиотека и едноетажна сграда – пералня, при граници и съседи: от две страни улици, УПИ XXІІІ, УПИ XXІІІ, УПИ XXV и УПИ XVІ.