Изпрати
 

Новини

Решение на ОСА за разпределяне на дивидент

29.06.2020

Във връзка с приетото решение на проведеното на 26.06.2020 г. Общо събрание на акционерите, на което бе прието решение за изплащане на дивидент на акционерите в АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, Дружеството ще изплати гласувания дивидент за 2019 г. при следните условия:

 

1.             Брой акции: 2 192 011;

2.             Общ размер на гласувания дивидент (бруто): 1 074 085,39 лв.;

3.             Брутен размер на дивидента за една акция: 0,49 лв.;

4.             Нeтен размер на дивидента за една акция (само за акционери физически лица): 0,4655 лв.;

5.             Дата, към която се определя акционерния състав в съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК: 10.07.2020 г.;

6.             Начин на изплащане на дивидента:

6.1.       Акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници, ще получат сумите чрез Инвестиционните посредници, при които са съответните клиентски сметки;

6.2.       Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници, ще получат дължимия им дивидент чрез избрана от Съвета на директорите на Дружеството финансова институция, която ще бъде допълнително посочена.

Конкретната начална и крайна дата, както и информация за финансовата институция, чрез която ще бъдат изплащани дивидентите, ще бъде оповестена допълнително, за което надлежно ще бъдат уведомени Обществеността, Комисията за финансов надзор, „БФБ“ АД и „Централен депозитар“ АД.