Изпрати
 

Новини

Ред и условия за изплащане на дивидент на акционери без подсметки

19.06.2023

 Акционерите, които нямат клиентски подсметки при Инвестиционни посредници, ще получат полагаемия им се дивидент от разпределение на печалбата на Актив Пропъртис АДСИЦ за 2021г. в следните два банкови офиса на Тексим Банк АД:

·       гр.София, бул.Тодор Александров № 117

·       гр.Пловдив, бул.Руски 117.

Дивидентът ще бъде изплащан на акционерите – физически лица и законните представители на акционерите - юридически лица лично или на техни пълномощници при представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а юридическите лица, които не са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представят удостоверение за актуална съдебна регистрация.