Изпрати
 

Портфейл

Проект №4

Описание: 7 имота, представляващи земеделска земя в местността „АЛЕПУ”, в плана на земеразделянето на гр. Созопол, с обща площ от 48 557 кв.м.

 

Предназначение: Промяна на предназначението на териториите притежавани от „Актив Пропъртис” АДСИЦ и разработване на проект за ваканционно селище.

Със Заповед №Z-129 и № Z-130 от 19.01.2009 г. на Кмета на Община Созопол са одобрени Подробни устройствени планове за 45 018 кв.м. Изготвено градоустройство и идеен проект за първа Фаза от проекта върху площ от 17 509 кв.м. Възможна е и продажба на проекта на идейна/работна фаза.