Изпрати
 

Новини

Промяна в акционерния състав на Дружеството

24.08.2020

 Във връзка с постъпило уведомление до Дружеството от 20.08.2020 г. за разкриване на значително дялово участие съгласно чл. 145 от ЗППЦК, бих желал да Ви уведомя за следната промяна в акционерния състав на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ („Дружеството“):

На 21.08.2020 г. в резултат на пряко придобиване на акции от капитала на Дружеството, дяловото участие на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ е достигнало 573 657 броя, представляващи 26,17 %.