Изпрати
 

Новини

Придобиване на недвижими имоти

15.08.2018

На 15.08.2018 г. „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ сключи нотариален акт за покупко-продажба, по силата на който придоби от „ХЕМ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 824105260, 21 (двадесет и един) броя самостоятелни обекти с идентификатор, представляващи жилищни стаи, всяка от които с площ от 18.00 кв.м. (осемнадесет квадратни метра), находящи се в гр. Плевен, Младежко общежитие, жилищен блок „Добре дошли“, кв. Стара гара, за обща продажна цена в размер на EUR 100 000. За 80% от продажната цена на имотите беше уговорено разсрочено плащане, като в тази връзка в полза на продавача „ХЕМ“ АД беше учредена законна ипотека върху продаваните обекти.

С придобиване правото на собственост върху така посочените недвижими имоти, „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ стана едноличен собственик на сградата, в която същите са изградени, доколкото към датата на придобиването им в останалата си част същата е била придобита от дружеството на публична продан през 2008 г., като по този начин дружеството може да започне реализация на инвестиционните си намерения за реконструкция и модернизация на сградата.