Изпрати
 

Новини

Допълнително споразумение

26.06.2018

На 26.06.2018 г. между "Актив Пропъртис"АДСИЦ и „Юробанк България“ АД бе сключено Допълнително споразумение към  Договор за кредит в размер на 4 800 000 (четири милиона и осемстотин хиляди) лева за финансиране на разходите за реконструкция на единадесет етажна сграда – Общежитие, находяща се в гр. София, община Столична, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 21. Съгласно подписаното споразумение крайния срок на усвояване на средствата е 30.09.2018 г., а крайния срок на издължаване на кредита е 30.06.2019 г.