Изпрати
 

Новини

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ получи Разрешение за ползване

07.02.2019

 В съответствие с чл. 17, пар. 1 от Регламент ЕС 596/2014 с настоящото Ви уведомявамe, че на 06.02.2019 г. „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ получи от ДНСК Разрешение за ползване /въз основа на протокол за ползване на обекта – “акт 16”/ на строеж: “Преустройство, реконструкция и модернизация на работническо общежитие в общежитие от апартаментен тип с подземен гараж и три броя магазини за промишлени стоки” (без фитнес, заведение за бързо хранене, магазин за хранителни стоки и стоматологичен кабинет), „Външно електрозахранване с нов шахтов трансформаторен пост с трансформатори 2х630 kVA 10/0,4 kV, кабелни линии средно напрежение (CpH 10 kV) и кабелни линии ниско напрежение HH 1 kV”, “Външно топлозахранване (топлопровод 2Ф88,9/160) и абонатни станции“ и „Уличен водопровод ф160ммПЕВП по ул. „Житница“ от съществуващ водопровод при о.т.15 до СВО за УПИ Х, кв. 2 и уличен канал по ул. „Житница“ от съществуващ ДВК 100/150 при о.т.13 до СКО за УПИ Х, кв. 2“, находящ се в УПИ Х, кв. 2 по плана на гр. София, м. „Славия“, с административен адрес: гр. София, район „Красно село“ – Столична община /СО/, ул. „Житница“ № 21.