Изпрати
 

Новини

Уведомление за липса на кворум на ОСА на "Актив Пропъртис" АДСИЦ от 12.06.2020г.

15.06.2020

 Общото събрание на акционерите бе надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20200512123329.

След откриване на събранието и направена проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, както и на лицата, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция, беше констатирано, че на събранието са представени 9 акционери, притежаващи общо 801 006 (осемстотин и една хиляди и шест) броя акции, представляващи 36,54 % (тридесет и шест цяло и петдесет и четири процента) от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 7 акционери, лично присъстват 2 акционери, чрез кореспонденция - 0 акционери.

С оглед включената точка в дневния ред за приемане на промени в Устава на дружеството и изискването на чл. 36, ал. 1 от Устава, и предвид липсата на кворум от повече от 50 % от издадените акции с право на глас, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, провеждането на Общото събрание на акционерите беше отложено за предварително обявената в поканата втора дата 26.06.2020 г., като същото ще се проведе в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание акции.