Изпрати
 

Новини

Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 и чл.100ш, ал.1 от ЗППЦК

13.07.2020

Бих искал да Ви уведомя, че на проведеното на 26.06.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите в „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, с ЕИК 115869689, бяха одобрени предложените промени в Устава на Дружеството, одобрени от КФН с Решение № 351-ДСИЦ от 21.05.2020 г.

Измененият Устав беше обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 06.07.2020 г. съгласно вписванe с № 20200706094632.