Изпрати
 

Права на акционерите

 
1. Право на дивидент
 
Всеки акционер на „Актив Пропъртис” АДСИЦ има право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент, в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за изплащане на дивиденти. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14 (четиринадесетия) ден след деня на провеждане на Общото събрание на акционерите (Общото събрание или ОСА). Акционерите могат да получат гласувания дивидент в срок от 12 месеца от края на съответната финансова година. Непотърсените в петгодишен срок дивиденти, считано от деня, в който вземането е станало изискуемо, остават в полза на „Актив Пропъртис” АДСИЦ и се отнасят като финансов приход в Отчета за Всеобхватния Доход.
 
2. Право на участие в увеличаване на капитала
 
Всеки акционер на „Актив Пропъртис” АДСИЦ има право при увеличаване на капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Право да участват в увеличаването на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.
 
3. Право на ликвидационен дял
 
Всеки акционер на „Актив Пропъртис” АДСИЦ има право на ликвидационен дял при прекратяване на дружеството, съразмерен на участието му в капитала. Право на ликвидационен дял имат само лицата, които са акционери на „Актив Пропъртис” АДСИЦ към момента на прекратяването му.
 
4. Право на участие в Общото събрание на акционерите
 
Всички акционери на „Актив Пропъртис” АДСИЦ имат право да участват в ОСА и да изразяват мнението си.
 
·         Право на глас в ОСА
 
Всеки акционер на „Актив Пропъртис” АДСИЦ има право на глас в Общото събрание на акционерите (ОСА). Всяка акция дава на притежателя си право един глас в ОСА. Правото се упражнява от акционери, вписани в регистрите на Централния депозитар най-малко 14 дни преди датата на Общото събрание. Всеки акционер има право да гласува по свое усмотрение по всички въпроси, включени в дневния ред, като може да упражни правото си на глас и чрез представител.
 
·         Право на свикване на ОСА
 
Акционери на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, притежаващи за повече от три месеца поне 5% от капитала на Дружеството, имат право да поискат свикване на Общо събрание на акционерите. Ако в срок от един месец искането на акционерите по предходното изречение не бъде удовлетворено, Пловдивски Окръжен Съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.
 
·         Право на включване на допълнителни въпроси в дневния ред на ОСА
 
Акционери на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, притежаващи за повече от три месеца поне 5% от капитала на Дружеството, имат право да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.
 
·         Право на сведения относно ОСА
 
Всеки акционер на „Актив Пропъртис” АДСИЦ има право на сведения относно писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание. Те се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър. Всеки акционер има право при поискване да получи материалите, свързани с ОСА безплатно. Протоколите от ОСА и предложенията към тях се пазят най-малко 5 години, като при поискване се предоставят на всеки акционер.
 
·         Право на отмяна на решение на ОСА
 
Всеки акционер на „Актив Пропъртис” АДСИЦ може да предяви иск пред Пловдивски Окръжен Съд за отмяна на решение на Общото събрание на акционерите, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закона или на Устава на Дружеството. Искът се предявява срещу „Актив Пропъртис” АДСИЦ в 14-дневен срок от деня на Общото събрание, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца след деня на Общото събрание. Всеки акционер може да встъпи в делото, съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.
 
5. Право на контрол върху дейността на управителните органи
 
Акционери на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Банката, имат право:
  • при бездействие на управителните й органи, което застрашава нейните интереси, да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството.
  • да предявят иск пред Пловдивски Окръжен Съд за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.
  • да искат от Общото събрание или от Пловдивски Окръжен Съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация и да изготвят доклад за констатациите си.