Изпрати
 

Новини

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации

20.07.2023

 С решение № 746-Е от 18.07.2023г. на КФН е одобрен проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер на 30 000 000 (тридесет милиона) лева, разпределени в 30 000 (тридесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100019228, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 (хиляда) лева, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,00%, но не по-малко от 4,00% и не повече от 6,50% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 07.12.2022 г. и дата на падеж 07.12.2031 г., издадена от „Актив Пропъртис" АДСИЦ, гр. Пловдив, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 02.12.2022 г.

Посочената емисия облигации е вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.