Изпрати
 

Новини

Уведомление относно придобиване на недвижим имот

11.01.2016

На 11.01.2016г. „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ придоби правото на собственост върху следния недвижим имот: ½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X - за общежитие и паркинг, кв.2 по плана на град София, местност „Славия”, целият застроен и незастроен с площ от 2 506 кв.м. , с административен адрес: град София, общ.Столична, р-н „Красно село”, ул. ”Житница” № 21. С реализираната сделка „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ е едноличен собственик на УПИ X ведно с намиращата се в него ЕДИНАДЕСЕТ ЕТАЖНА СГРАДА – ОБЩЕЖИТИЕ - с РЗП от общо 8008  /осем хиляди и осем/. „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ е разработил идеен проект за реконструкция и модернизация на горецитираната сграда от апартаментен тип, с цел получаване на строително разрешение.