Изпрати
 

Новини

Новини

11.12.2019
Промяна в акционерния състав на Дружеството

Промяна в акционерния състав на Дружеството

Във връзка с постъпило до Дружеството уведомление на 11.12.2019 г. за разкриване на дялово участие съгласно чл. 145 от ЗППЦК, бих желал да Ви уведомя за следната промяна в акционерния състав на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ („Дружеството“): В резултат на разпореждане с акции от капитала на Дружеството, „Индустриални зони България“ ЕООД притежаващо 5,89 % от гласовете в Общото събрание, в резултат на прехвърляне към настоящия момент притежава 2,39 % от гласовете в Общото събрание и капитала на Дружеството.
11.12.2019
Промяна в акционерния състав на Дружеството

Промяна в акционерния състав на Дружеството

Във връзка с постъпило до Дружеството уведомление на 10.12.2019 г. за разкриване на значително дялово участие съгласно чл. 145 от ЗППЦК, бих желал да Ви уведомя за следната промяна в акционерния състав на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ („Дружеството“): В резултат на разпореждане с акции от капитала на Дружеството, „ПАВЛЕКС-97“ ЕООД притежаващо 3,23 % от гласовете в Общото събрание, в резултат на придобиване към настоящия момент притежава 7,63 % от гласовете в Общото събрание и капитала на Дружеството.
25.10.2019
Уведомление по чл.19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС ЕООД, с ЕИК 202558283, в качеството си на лице, свързано с Димитър Георгиев Русев (управител и краен действителен собственик) - председател на Съвета на директорите, уведомява за сключени от него сделки, а именно: Затваряне на репо сделката (настъпване на падежа), която беше сключена ОТС-Извънборсов пазар на 23.08.2019 г. в 13:20 часа и за която беше разкрита информация от Дружеството на 23.08.2019 г. Затварянето на репо сделката е извършено ОТС-Извънборсов пазар на 24.10.2019 г. в 13:00 часа със сетълмент на 24.10.2019 г., при следните параметри: Брой: 46 993 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет и три акции); Цена: 3,724 лв. (три лева, седемстотин двадесет и четири стотни стотинки); Общо: 175001,93 (сто седемдесет и пет хиляди и един лев и деветдесет и три стотинки).
23.08.2019
Уведомление по чл.19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС ЕООД...
23.08.2019
Уведомление по чл.19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС ЕООД...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 34