Изпрати
 

Новини

Новини

13.07.2020
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 и чл.100ш, ал.1 от ЗППЦК

Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 и чл.100ш, ал.1 от ЗППЦК

Бих искал да Ви уведомя, че на проведеното на 26.06.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите в „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, с ЕИК 115869689, бяха одобрени предложените промени в Устава на Дружеството, одобрени от КФН с Решение № 351-ДСИЦ от 21.05.2020 г.
01.07.2020
Уведомление относно публикуване на отчет за първо шестмесечие на 2020 г.

Уведомление относно публикуване на отчет за първо шестмесечие на 2020 г.

Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото Ви уведомявам за следното:
29.06.2020
Решение на ОСА за разпределяне на дивидент

Решение на ОСА за разпределяне на дивидент

Във връзка с приетото решение на проведеното на 26.06.2020 г. Общо събрание на акционерите, на което бе прието решение за изплащане на дивидент на акционерите в „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, Дружеството ще изплати гласувания дивидент за 2019 г. при следните условия:
15.06.2020
Уведомление за липса на кворум на ОСА на "Актив Пропъртис" АДСИЦ от 12.06.2020г.

Уведомление за липса на кворум на ОСА на "Актив Пропъртис" АДСИЦ от 12.06.2020г.

Общото събрание на акционерите бе надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20200512123329.
13.05.2020
Обявена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

Обявена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

На 12.05.2020 г. беше обявена покана за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, с ЕИК 115869689, което ще се проведе на 12.06.2020 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 34