Изпрати
 

Управление

„Актив Пропъртис" АДСИЦ се управлява от Съвета на директорите в състав:

 

Димитър Георгиев Русев – Председател на Съвета на Директорите

Димитър Георгиев Русев (роден 1969 г.) е Председател на Съвета на директорите на Дружеството от ноември 2007 г. Завършил е Университет за национално и световно стопанство гр. София, специалност „Международни отношения”. Изпълнителен директор на ЛК ”Лидер” АД, гр.Пловдив (19.07.1994г.-01.03.2000г.); Председател на съвета на директорите на Асоциацията на Българските Застрахователни и Риск мениджъри (БРИМА) (от 20.03.2006г.-до момента); Член на съвета на директорите на телевизия „Европа” АД (от 09.11.2004г.-01.08.2007г.); Председател на съвета на директорите на „ПТ-Холдинг” АД, гр.Пловдив (от 01.03.2000г.-01.05.2013г); Управител на „Тринити Пропъртис“ ЕООД  (от 02.05.2013г.-до момента);Председател на съвета на директорите на „Актив пропъртис” АДСИЦ (от ноември 2007г. – до момента). Председател на управителния съвет на „Национална асоциация за благотворителност и духовно усъвършенстване на обществото Димитър П. Кудоглу” (от 15.10.2010г. – до момента).

 

Дилян Пейчев Панев – Изпълнителен директор

Дилян Пейчев Панев (роден 1973 г.) е Изпълнителен директор на Дружеството и негов учредител. Завършил е висше образование в УНСС (1996 г.), специалност финанси. Сертифициран брокер на ценни книжа съгласно Сертификат № 202 – Б/04/05/1999 г. и сертифициран инвестиционен консултант, съгласно Сертификат № 026 – ИК/11.11.2002 г. на КФН. Член е на СД на ИП “Балканска Инвестиционна Компания” АД в периода 2003-2006г. Бил е брокер ценни книжа (1998-2003) и инвестиционен консултант (02-07.2008) при ИП “Юг Маркет” АД, и прокурист, брокер ценни книжа и инвестиционен консултант на ИП “ФАР” АД (2003); финансов консултант на “Периферна Техника Холдинг” АД (Декември 2003-Януари 2005). Член на Управителния съвет на Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, в качеството си на представляващ „Актив Пропъртис” АДСИЦ от декември 2010 г.

 

Стоян Стефанов Лилов – Зам. Председател на Съвета на директорите

 Стоян Стефанов Лилов (роден 1969 година) е независим член на Съвета на директорите. Завършил е висше образование 1994 г. в УНСС, притежава магистърска степен по Международни отношения. От февруари 2009 до момента управител на „Атол Вижън България” ЕООД. От март 2013 до момента управител на „Дайвскуеър.ком” ООД. От януари 2005г. до август 2008 г. е заемал последователно позициите Застрахователен и риск мениджър и Директор “Управление на риска”  в “Българска Телекомуникационна Компания” АД; Заместник управител за България за “Marsh” (2000-декември 2004); Заместник Генерален Директор в ЗПАД “България” в периода 1993 -1999 г.