Изпрати
 

Управление

„Актив Пропъртис" АДСИЦ се управлява от Съвета на директорите в състав:

 

Teодора Георгиева Якимова-Дренска - Изпълнителен директор

Цветан Димитров Григоров– Председател на Съвета на Директорите

Илия Йорданов  Цветков – Зам. Председател на Съвета на директорите