Изпрати
 

Корпоративен календар

ОБСТОЯТЕЛСТВО СРОК ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Представяне на финансов отчет на „Актив Пропъртис" АДСИЦ и  „Актив Сървисиз" ЕООД за четвъртото тримесечие на 2017 г. До 30 януари
Представяне на консолидиран финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ за четвъртото тримесечие на 2017 г. До 1 март
Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 26, ал. 2 от ЗДСИЦ До 31 март
Представяне на Годишен финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ и „Актив Сървисиз” ЕООД за 2017 г. До 31 март
Представяне на финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ и „Актив Сървисиз” ЕООД за първото тримесечие на 2018 г. До 2 май
Представяне на Годишен консолидиран финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2017 г. До 2 май
Представяне на консолидиран финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ за първото тримесечие на 2018 г. До 30 май
Обявяване на Поканата за ОСА в Търговския регистър До 31 май
Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в ОСА До 16 юни
Провеждане на Общо Събрание на акционерите До 30 юни
Обявяване на Годишния финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ и „Актив Сървисиз” ЕООД в Търговския регистър До 30 юни
Представяне на Протокола от ОСА До 05 юли
Представяне на финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ и „Актив Сървисиз” ЕООД за първото полугодие на 2018 г. До 31 юли
Представяне на консолидиран финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ за първото полугодие на 2018 г. До 29 август
Представяне на финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ и „Актив Сървисиз” ЕООД за третото тримесечие на 2018 г. До 30 октомври
Представяне на консолидиран финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ за третото тримесечие на 2018 г. До 29 ноември