Изпрати
 

Новини

Инвестиции в Свиленград

27.06.2007

На 27.06.2007 г. „Актив Пропъртис" АДСИЦ придоби правото на собственост върху недвижим имот находящ се в гр. Свиленград, бул. „България" №28, целият с площ от 2749 кв.м., ведно с построената в него едноетажна сграда - библиотека и едноетажна сграда - пералня.