Изпрати
 

Новини

Решение на ОСА на „Актив Пропъртис" АДСИЦ за разпределяне на дивидент за 2008г.

22.06.2009

На 22 юни 2009 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, на което постъпиха 10 броя пълномощни за представителство на 11 акционера, притежаващи 3 779 011 броя акции.
Нетният резултат на дружеството, преобразуван съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, е в размер на 120 587,28 лв. Общото събрание на акционерите прие решение, съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ, „Актив Пропъртис” АДСИЦ да разпредели като дивидент 98,16 % от печалбата си за финансовата 2008 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ или общо 118 368,59 лева при 19 728 099 броя акции или 0,006 лева брутен дивидент на акция. Нетният дивидент за разпределяне на физическите лица е в размер на 0,0057 лева на акция.
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на ОС, т.е. на 6 юли 2009 г. 
Съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията, определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.
Актив Пропъртис” АДСИЦ ще започне изплащането на гласувания дивидент от 10.08.2009 г.